به نام خدا
با سلام
یکصد و یک اصطلاح قدیمی کره و البته سایر مناطق قاینات در زیر آورده شده است. قابل ذکر است که یک فرد غیربومی به هیچ وجه قادر به خواندن این ها نیست و حتی بعضی از کلمات را دو نسل اخیر هم بدون اعراب یا تلفظ لاتین، قادر به خواندن آن ها نیستند.
شما اگر اصطلاحی به نظرتان اشتباه است و یا اصطلاح قدیمی دیگری به ذهنتان می رسد، می توانید در قسمت نظرات ثبت نموده تا دیگر دوستان نیز استفاده کنند.


1. قیماق: سر شیر
2. مخت: عهده (ور مخت فلانی)
3. ودی کردن: پیدا کردن
4. لخات: کهنه
5. گستا: ویار
6. چلاسک: چشم خالی
7. چغوک: گنجشک
8. قپک: سنگ ریز
9. سماروق: قارچ
10. تپنک: بالشتک نانوایی
11. لت: زدن
12. لمبوس: گونه
13. رزید: دراز کردن پا جهت استراحت
14. زینه: پله
15. پینک: پیشانی
16. تنیکه: شورت
17. چکه: بشکن
18. نزوال: ناسپاس
19. کنجول: جمع کردن بدن از شدت سرما
20. شوشل: قندیل


21. لمبر انداختن: شکم انداختن
22. پلشت: شلخته
23. اخکوک: چاقاله بادام و زردآلو و ...
24. الده: از روی عمد کاری انجام دادن
25. کنس: خسیس
26. اندر: ناتنی
27. زمهرید: باد سرد
28.سر تن: اندازه
29. سخلو کش: زحمت کش
30. پا سبک کردن: زایمان کردن
31. و نمیه(va nemiya): پاک نمیشود
32. و ما بتربیده: بد حلاوت شدن
33. پلار: ریختن وسایل روی زمین
34.و خو گردی: عجله کردن
35. کلپ: چانه
36. سر شند: لبه، در تیر رس
37.هلقلوف: یک نوع گره
38. هم بیک: جاری
39. غنچه قطینا: آرایش شده و زیبا
40. کتل: زین الاغ
41. هکردن: تکاندن میوه درخت
42. و چرندن: وسایل رو بصورت نا منظم دور و بر خود ریختن
43. انتکه خر: عتیقه فروش
44. شنگ: شاخه درخت
45. دولخ: گرد و خاک
46. غطه: غوطه ور شدن
47. پستیک: نیشکون
48. لیلیک: کوچک و بمعنی نیشکون نیز میباشد
49. لیسک: لخت
50. اسکل (eskal): سوختن
51. کنگرشک: آرنج
52. شقز: باسن
53. انگم: مفصل
54. اندو: خارش
55. زلور: زالو
56. د خو نمپیوسم: حال نداشتن برای انجام کار
57. و پی یبوندن: کز دادن
58. د خو پرقزیدن (da kho porghazidian) : در گیر خود بودن
59. زکتوی (zakatoy): غذای شور
60. القاس: غذای ترش
61. یاز: کش اومدن
62. لکتوی: آویزان
63. دلنگو: آویزان
64. اوی پکنوی: آبکی
65. چپت: نوعی کفش
66. و بر هم رفتن: به مهمانی هم رفتن
67. ی بره (ya borre): جمعتی که دور هم جمعند
68. بونندوی: بام اندود
69. وشرتیده: شلخته
70. پرنه: پریروز
71. شلپست: صدای افتادن چیزی در آب
72. گرمبست (gorombast) صدای افتادن دیوار
73. تلکست: صدای شکستن چوب
74. جرتست: صدای پاره شدن کاغذ
75. ترقست: صدای دست زدن
76. درینگست: صدای زنگ
77. پایه: رعد و برق
78. پیوی (payoy): پایاب
79. کندوک: محل نگهداری آرد
80. تنبیدن: افتادن سقف و دیوار خانه
81. رویش(rowsh): نواری نازک از پارچه
82. کله پر بادی: یرقان
83. ریخ: اسهال
84. کندال: چاله
85. کل: سوراخ
86. کلپال: فضول و جستجو گر
87. عرده: لاستیک
88. اتشونی: شب نشینی
89. شولگ: سبد نگهداری قروت
90. فله: آغوز، اولین شیر گوسفند
91. خلوک: کسی که آب بینی اش آویزان است
92. پوده: ترش کردن
93. اکچه (akoche): هق هق کردن
94. اریک: لثه
95. نگ( nag ): گاز گرفتن آرام
96. لیسکو: گریبان
97. کل بال: زیر بغل
98. دودو: خواهر
99. پت: موی نرم
100. کلیژدک: نوعی کلاغ
101.آیقی:یقینا